Home    Raport Bieżący nr 15/2014
   Temat:
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2014

Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwane dalej „Rozporządzeniem”), Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014:

 

Raporty roczne:

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013 – 21 marca 2014 roku;

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 – 21 marca 2014 roku;

 

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– za I kwartał 2014 – 15 maja 2014 roku;

– za III kwartał 2014 – 14 listopada 2014 roku;

 

Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – 29 sierpnia 2014 roku.

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2014 r. kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2013 oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego za II kwartał roku obrotowego 2014.