Home    Raport Bieżący 25/2020
   Temat:
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 19 października 2020 roku.

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 października 2020 roku w Warszawie.

Jednocześnie Emitent zawiadamia, że zostaly zgłoszone sprzeciwy wobec uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie tj.:
a) Uchwały nr 2 w sprawie: Wyboru komisji skrutacyjnej;
b) Uchwały nr 4 w sprawie: Przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

 

Uchwały podjęte przez NWZ CFI Holding S.A. 19.10.2020 r.

Załącznik do uchwały nr 4 NWZ CFI Holding S.A. z dnia 19.10.2020 roku – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.