Home    Raport Bieżący 23/2018
   Temat:
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Restata Investments Limited  z siedzibą na Gibraltarze informację  o zmianie stanu posiadania akcji.

Akcjonariusz Restata Investments Limited  z siedzibą na Gibraltarze przekazał Emitentowi następujące informacje:

  1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

Rejestracja w dniu 2 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu o emisję  2.634.409.900 akcji serii F w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego CFI HOLDING S.A. do kwoty 852.771.219 zł.

  1. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed powyższym zdarzeniem, akcjonariusz posiadał 8.053.200 zł akcji serii B oraz 3.500.800 akcji serii D co stanowi łącznie 11.554.000 akcji i łącznie dawało prawo do wykonywania 9,92 % głosów na WZA CFI Holding S.A. i stanowiło 9,92 % udziału w kapitale zakładowym.

  1. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Obecnie akcjonariusz posiada  8.053.200 zł akcji serii B,  3.500.800 akcji serii D i 27.056.770 akcji serii F co daje łącznie 38.610.770 akcji co stanowi ok 1,4 % udziału kapitale zakładowym i ok 1,04 % głosów na walnym zgromadzeniu.

  1. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.

Akcjonariusz nie ma podmiotów zależnych

  1. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie dotyczy

 

  1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

  1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

  1. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Wskazano powyżej