Home    Raport Bieżący 22/2018
   Temat:
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Spółki Polaris sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi informację  o zmianie stanu posiadania akcji.

Akcjonariusz Polaris sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przekazał Emitentowi następujące informacje:

  1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

Rejestracja w dniu 2 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu o emisję  2.634.409.900 akcji serii F w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego CFI HOLDING S.A. do kwoty 852.771.219 zł

  1. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed powyższym zdarzeniem, akcjonariusz posiadał 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji serii D stanowiących łącznie ok 22,32 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do ok 22,32  % głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadał akcji CFI Holding S.A.

 

  1. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosó

Obecnie akcjonariusz posiada 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji serii D oraz 774.193.580 (siedemset siedemdziesiąt cztery miliony, sto dziewięćdziesiąt tysięcy, pięćset osiemdziesiąt) akcji serii F, co łącznie daje 800.193.580 (słownie: osiemset milionów, sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące, pięćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących łącznie ok 29,08 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do ok 29,08  % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

  1. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych

 

  1. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie dotyczy

 

  1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

  1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa

w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

  1. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosó

Wskazano powyżej