Home    Raport bieżący 2/2020
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym w związku z rezygnacją Pan Grzegorza Postka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie biezącym 1/2020, Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie ze statutem Spółki powołała w skład Rady Nadzorczej:

Panią Katarzynę Chojniak

Pani Katarzyna Chojniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ponadto nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu z wyjątkiem zasiadania w Radzie Nadzorczej Korporacji Gospodarczej Efekt S.A.
Nowo powołany członek Rady nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowego członka Rady Nadzorczej:

Pani Katarzyna Chojniak
Ukończyła Wyższą Szkołę Kupiecką na kierunku Administracja i na tej samej uczelni kierunek Zarządzanie i marketing uzyskując tytuł magistra.
Pani Katarzyna Chojniak posiada bogate doświadczenie w bankowości, przez wiele lat pracowała na różnych stanowiskach w banku PKO BP S.A.
Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru nad spółkami kapitałowymi pełniąc między innymi funkcje członka Rady Nadzorczej Małopolskiego Regionalnego Funduszy Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Pani Katarzyna Chojniak ukończyła kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych.