Home    Raport Bieżący 17/2023
   Temat:
CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.), wobec wniosku akcjonariusza tj. Spółki Waldorf Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożonego na podstawie przepisu art. 400 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 6 października 2023 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 6 października 2023 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce “CFI Holding” S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Pliki:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_CFI_Holding_S.A._na_6_10_2023.pdf  
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_w_spolce_Cfi_Holding_na_7_09_2023.pdf  
Projekty_uchwal_na_NWZ_CFI_Holding_SA_06_10_2023.pdf  
Formularz_Pelnomocnictwa_NWZ_CFI_Holding_SA_06_10_2023.pdf