Home    Raport Bieżący 12/2023
   Temat:
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (zwaną dalej również: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2023 roku w godzinach popołudniowych, do siedziby spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, tj. spółki zależnej od Emitenta, wpłynęło postanowienie Prokuratury Regionalnej w Łodzi I Wydziału ds. przestępczości gospodarczej wydane w dniu 22 maja 2023 roku o zastosowaniu wobec spółki zależnej od Emitenta zabezpieczenia majątkowego na mieniu Central Fund of Immovables sp. z o.o., jako osoby prawnej wskazanej w art. 45 § 3 k.k.

Powyższe postanowienie zostało wydane w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi postepowaniem przeciwko byłemu członkowi zarządu spółek powiązanych z Emitentem, celem zabezpieczenia na mieniu podejrzanego, a jednocześnie na mieniu Central Fund of Immovables Sp. z o.o. jako osoby prawnej wskazanej w art. 45 § 3 k.k. wykonania grożącego podejrzanemu przepadku korzyści majątkowej, w przypadku skazania podejrzanego oraz orzeczenia takiego środka w przyszłości wobec podejrzanego.

Wykonanie w/w postanowienia w stosunku do Central Fund of Immovables Sp. z o.o. zgodnie z treścią doręczonego postanowienia polegać ma na zabezpieczeniu grożącego przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstw w wysokości nie mniej niż 15.000.000,00 zł poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości spółki zależnej od Emitenta objętych księgami wieczystymi:
a) WA4M/0030261/4 – o szacunkowej wartości (wg. Prokuratury) 10.000.000,00 zł;
b) LD1M/00127842/4 – o szacunkowej wartości (wg. Prokuratury) 2.000.000,00 zł;
c) LD1M/00130103/6 – o szacunkowej wartości (wg. Prokuratury) 2.000.000,00 zł;
d) LD1M/00088076/7 – o szacunkowej wartości (wg. Prokuratury) 2.500.000,00 zł;
e) LD1P/00043368/7 – o szacunkowej wartości (wg. Prokuratury) 5.000.000,00 zł;
f) LD1M/00085301/3 – o szacunkowej wartości (wg. Prokuratury) 5.000.000,00 zł;
g) LD1M/0009124/5 – o szacunkowej wartości (wg. Prokuratury) 500.000,00 zł.

Emitent po zapoznaniu się z treścią doręczonego mu dokumentu, zdecydował o podjęciu stosownych kroków prawnych przy wykorzystaniu zewnętrznej kancelarii prawnej w celu zaskarżenia opisanego postanowienia, kwestionując zarówno okoliczności, które w przekonaniu Prokuratury Regionalnej mają uzasadniać przypuszczenie osiągnięcia przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. korzyści majątkowej na skutek podejrzenia przestępstw, jakie miałby zostać popełnione przez podejrzanego, jak i podstawy zastosowania wobec w/w podmiotu przedmiotowego zabezpieczenia.

Uzasadniając powyższe stanowisko Emitent wskazuje, że na kanwie przepisu art. 45 § 3 k.k. w literaturze przedmiotu podnosi się, że dla zastosowania wskazanej normy należy ustalić, że mienie stanowiące korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, o którym mowa w § 2, zostało przeniesione na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej i na podstawie okoliczności towarzyszących jego nabyciu można było przypuszczać, że to mienie, choćby pośrednio, pochodziło z czynu zabronionego. Po drugie, przeniesienie składników majątkowych musi nastąpić faktycznie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, tj. beneficjent musi zostać samoistnym posiadaczem tych składników, albo uzyskać określone prawo majątkowe. Przepadek będzie mógł zatem objąć rzeczy będące w samoistnym posiadaniu osoby trzeciej lub przysługujące jej prawa majątkowe, jako należące do sprawcy, chyba że na podstawie okoliczności towarzyszących nabyciu, nie można było przypuszczać, że mienie to chociażby pośrednio pochodziło z czynu zabronionego.

Przenosząc powyższe na grunt okoliczności niniejszej sprawy należy podkreślić, że powyższej normy nie można odnieść do spółki zależnej od Emitenta, a to z tego względu, że w/w nieruchomości w zasadniczej części zostały nabyte przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w okresie od 2003-2006, a zatem z oczywistych względów, nie sposób przedmiotowych nieruchomości kwalifikować jako mienia pochodzącego z przestępstwa, tym bardziej, że zarzuty przeciwko podejrzanemu obejmują okres 2012-2016 oraz 2021.

Emitent wskazuje ponadto, że zdecydowanie zaniżona została szacunkowa wartość nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia, która wg. treści doręczonego Central Fund of Immovables Sp. z o.o. postanowienia miałyby wynosić łącznie 32.000.000,00 zł. Tymczasem posiadany przez Emitenta operat sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego w roku 2022 roku wskazuje, że tylko szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości objętej księgą wieczystą oznaczoną numerem WA4M/0030261/4 wynosi nie mniej niż 54.820.000,00 zł, a przy uwzględnieniu optymalnego sposobu jej wykorzystania jest znacznie wyższa. Te same okoliczności odnoszą się do pozostałych nieruchomości wskazanych w treści opisywanego postanowienia, jako położonych w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach Łodzi i Pabianic, gdzie ceny transakcyjne osiągają najwyższe wartości na lokalnym rynku.

Zatem i w tym kontekście zasadność i podstawy przedmiotowego postanowienia w przekonaniu Emitenta rodzą uzasadnione wątpliwości, legitymujące podjęcie kroków prawnych zmierzających do jego wyeliminowania z obrotu prawnego.

Niezależnie od powyższego Emitent zawiadamia, że przystąpił do wewnętrznej analizy okoliczności wskazanych w treści doręczonego Central Fund of Immovables Sp. z o.o. postanowienia Prokuratury Regionalnej w Łodzi, w zakresie w jakim odnoszą się one do działalności spółki zależnej od Emitenta, albowiem na wcześniejszym etapie, poza medialnymi doniesieniami, o których Emitent informował w raporcie okresowym ani Emitent, ani żadna ze spółek zależnych od Emitenta nie otrzymały oficjalnych informacji wskazujących na charakter zarzutów wywodzonych w stosunku do funkcjonariuszy podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. oraz podmiotów i osób z nimi powiązanych oraz okoliczności dotyczących ich działalności.

Emitent pragnie równocześnie poinformować, że opisana okoliczność nie wpływa bezpośrednio na zakres bieżącej działalności Emitenta, ani spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.