Home    Raport Bieżący 11/2023
   Temat:
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 czerwca 2023 roku, spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zawarła przed notariuszem w Warszawie, aneks do zawartej w dniu 19 listopada 2021 roku przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2021 z dnia 22 listopada 2022 roku, która to Umowa została w dniu 15 grudnia 2022 roku, a następnie w dniu 28 kwietnia 2023 roku oraz w dniu 25 maja 2023 roku, zmieniona aneksami zmieniającym do przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem, udokumentowanymi aktami notarialnymi, o zawarciu których to aneksów, Emitent informował raportami bieżącym: nr 16/2022 z dnia 18 grudnia 2022 roku; nr 7/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku; nr 9/2023 z dnia 25 maja 2023 roku.

Na podstawie powyżej opisanego Aneksu zawartego w dniu 6 czerwca 2023 roku, strony dokonały następujących zmian Umowy:

1. Zmianie uległa Data Ostateczna, do której zawarta zostanie Przyrzeczona Umowa Sprzedaży – z dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.) na dzień szóstego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06.09.2023 r.);

2. Zmianie uległ okres, za który spółce Kupującej nie będą przysługiwać jakiekolwiek odsetki od kwoty otrzymanej przez spółkę zależną od Emitenta tytułem Zaliczki, z okresu do dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.), na okres do dnia szóstego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06.09.2023 r.);

3. Zmianie uległ termin, w którym Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia z terminu do dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.), na termin do dnia szóstego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06.09.2023 r.);

4.Zmianie uległ termin, w którym Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu Zaliczkę, z terminu do dnia 12 czerwca 2023 roku, na termin do dnia 11 września 2023 roku;

oraz

5. Zmianie uległa wskazana data zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży, po upływie której, środki pieniężne złożone przez Kupującego zostaną zwrócone Kupującemu – z dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.) na dzień jedenastego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (11-09-2023r.).

Niezależnie od powyższego, na podstawie Aneksu zawartego w dniu 6 czerwca 2023 roku strony dokonały zmiany przedmiotowej Umowy w zakresie ceny sprzedaży, sposobu jej zapłaty oraz zabezpieczenia zwrotu wpłaconej przez kontrahenta na rzecz Central Fund of Immovables Sp. z o.o. kwoty na poczet ceny sprzedaży wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi, w ten sposób, że:

a) ostateczną Cenę sprzedaży strony uzgodniły na kwotę 42.128.250,00 zł brutto;

b) przy uwzględnieniu uiszczonej już przez kontrahenta na rzecz Central Fund of Immovables Sp. z o.o. do dnia zawarcia przedmiotowego Aneksu Zaliczki, do rozliczenia z tytułu ceny sprzedaży pozostała pomiędzy stronami kwota 10.301.250,00 zł; przy czym na podstawie opisanego aneksu kontrahent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Central Fund of Immovables Sp. z o.o. tytułem zaliczki kwoty 5.150.625,00 zł w terminie do dnia 14 czerwca 2023 roku, natomiast pozostała do zapłaty cześć ceny sprzedaży w kwocie 5.150.625 zł, zostanie zapłacona przez kontrahenta przy zawarciu umowy przyrzeczonej;

c) hipoteka umowna łączna ustanowiona przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. na prawie użytkowania wieczystego działki nr 15/6, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00098309/9 oraz prawie użytkowania wieczystego działki nr 15/7, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00115097/5, celem zabezpieczenia roszczeń kontrahenta, została podwyższona z sumy 47.970.000,00 zł, do łącznej sumy 55.695.937,50 zł.

Pozostałe postanowienia zawartej pomiędzy stronami Umowy pozostały bez zmian, natomiast pozostałe postanowienia aneksu zawartego w dniu 6 czerwca 2023 roku, nie odbiegają od treści tego typu umów zawieranych na rynku.

Zawarcie powyżej opisanego Aneksu nastąpiło w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji warunkującej zawarcie umowy oraz w związku z zamiarem przystąpienia przez Strony do zawarcia umowy przyrzeczonej najpóźniej do dnia 6 września 2023 roku.