Home    Raport Bieżący nr 80/2014_kor
   Temat:
Korekta raportu bieżącego nr 80/2014

Zarząd Spółki Intakus S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu dokonuje korekty raportu nr 80/2014 opublikowanego w dniu 31 grudnia 2014 r., poprzez sprostowanie zawartych w jego treści informacji o powiązaniach pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o., a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. oraz uzupełnienie jego treści w zakresie informacji dotyczących powiązań Emitenta ze Spółką Glob Investment Sp. z o.o., stosownie przepisów § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

 

W raporcie wskazano:

„Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o. a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe.”

 

Powinno być:

Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o., a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. zachodzi powiązanie kapitałowe, albowiem Spółka Glob Investment Sp. z o.o. posiada znaczący udział w kapitale Emitenta.

 

Pomiędzy Emitentem, a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zachodzi powiązanie kapitałowe, albowiem Spółka Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, posiada znaczący udziałów w kapitale Emitenta.

 

Wobec powyższego Raport bieżący nr 80/2014, otrzymuje następujące brzmienie:

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 30 grudnia 2014 roku zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi, umowę sprzedaży udziału wynoszącego 9111/26784 (dziewięć tysięcy sto jedenaście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiątych czwartych) części w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 16/18 i bez numeru oraz ul. Skrzywana 25 o łącznej powierzchni 2,6784 ha, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 3/13 w obrębie G-2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi — Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00089899/9 wraz z udziałem we własności posadowionych na niej budynków i budowli za cenę w kwocie 16.700.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów, siedemset tysięcy złotych), na rzecz Spółki Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Cena transakcyjna została zapłacona przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

Na podstawie postanowień rzeczonej umowy, zagwarantowano nabywcy udziału tj. Spółce Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, prawo do wyłącznego używania części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 16/18 i bez numeru oraz ul. Skrzywana 25, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 3/13 w obrębie G-2 oraz posadowionych na niej budynków, w szczegółowo oznaczonym w umowie zakresie, opisanym na mapie sporządzonej przez uprawnionego geodetę, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego. Ponadto strony zobowiązały się do dołożenia należytej staranności w celu dokonania zniesienia współużytkowania wieczystego gruntu i współwłasności budynków zgodnie z dokonanym podziałem do używania, bez jakichkolwiek spłat lub dopłat z tytułu zniesienia współużytkowania gruntu i współwłasności budynków i ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń z tego tytułu.

 

Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zobowiązała się również do uzyskania zgody wierzycieli hipotecznych na zwolnienie przedmiotu sprzedaży od obciążeń hipotecznych obecnie obciążających nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 16/18 i bez numeru oraz ul. Skrzywana 25, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 3/13, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 roku.

 

Na wydzielonej do używania przez Glob Investment Sp. z o.o. części nieruchomości, znajduje się hala produkcyjna.

 

Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o., a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. zachodzi powiązanie kapitałowe, albowiem Spółka Glob Investment Sp. z o.o. posiada znaczący udział w kapitale Emitenta.

 

Pomiędzy Emitentem, a Spółką Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zachodzi powiązanie kapitałowe, albowiem Spółka Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, posiada znaczący udział w kapitale Emitenta.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.