Home    Raport Bieżący nr 69/2013
   Temat:
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (zwany dalej “Spółką”) informuje, że w związku z omyłką w śródrocznym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2013 roku opublikowanym w dniu 14 listopada 2013 roku, w ramach prezentacji Wybranych Danych Finansowych podano dane finansowe dotyczące Spółki nie zaś Grupy Kapitałowej.

Ponadto w treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skorygowane zostaje sprawozdanie jednostkowe jednostki dominującej Intakus S.A., w zakresie komórki “wartości niematerialne i prawne”. Korekta polega na zmianie niezaokrąglonej kwoty na kwotę właściwą. Z powodu dokonania tej korekty zmieniła się również nota objaśniająca dotycząca tej pozycji w sprawozdaniu.

Stosowne dane zostaną przekazane w formie korekty do raportu okresowego.

Podstawa prawna: §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).