Home    Raport Bieżący nr 67/2013
   Temat:
Rejestracja zmiany w Statucie Spółki oraz ujawnienie z urzędu informacji o zakończeniu postępowania upadłościowego

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 października 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 14 października 2013 roku nowej treści statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A i B oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu, o której to zmianie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2013 z 2 sierpnia 2013 roku.

 

Statut został zmieniony w ten sposób, że stosowne zapisy § 6 ust. 1 Statutu Spółki, których dotychczasowa treść w brzmieniu:

„- 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;”

otrzymała brzmienie:

 „- 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;”

oraz uchylono § 6 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z czym ust. 4 § 6 otrzymał numerację: ust. 3 a dotychczasowa numeracja ust. 5 § 6 uległa zmianie na: ust. 4.

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż również dnia 18 października 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o ujawnieniu w rejestrze z urzędu w dniu 11 października 2013 roku na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 45 ust. 1 ustawy o KRS informacji o zakończeniu postępowania upadłościowego, wykreśleniu z firmy spółki oznaczenia „w upadłości układowej”, a także wykreśleniu danych nadzorczy sądowego.

W związku z powyższym, spółka przestaje występować w obrocie gospodarczym z dotychczasowym dodatkiem „w upadłości układowej”.

Tekst Jednolity Statutu