Home    Raport Bieżący nr 64/2013
   Temat:
Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego

Zarząd spółki Intakus Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dalej „Spółka”) działając na podstawie § 5 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego numer 62/2013 z 5 września 2013 roku niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2013 roku, odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego Spółki, wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności z dniem 25 września 2013 roku.