Home    Raport Bieżący nr 6/2016
   Temat:
Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportów oznaczonych numerami 82/2014 i 5/2016 informuje, iż w związku z zapłatą przez spółkę zależną od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) na rzecz Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna całości ceny sprzedaży za następujące nieruchomości:

 

  1. a) w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej nr 103 (sto trzy), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw GD1G/00074455/6 w kwocie 14.156.000,00 PLN, przy czym w zakresie kwoty 11.324.800,00 złotych, zapłata nastąpiła ze środków pochodzących z kredytu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2016, zaś w pozostałym zakresie tj. w kwocie 2.831.200,00 PLN z środków własnych Spółki:

 

  1. b) w Opolu przy ulicy Krakowskiej nr 35 (trzydzieści pięć), dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw OP1O/00050599/5 w kwocie 3.000.000,00 PLN, przy czym w zakresie kwoty 2.400.000,00 złotych, zapłata nastąpiła ze środków pochodzących z kredytu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2016, zaś w pozostałym zakresie tj. w kwocie 600.000,00 PLN z środków własnych Spółki;

 

  1. c) w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej nr 59 (pięćdziesiąt dziewięć), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr GD1G/00071409/8 w kwocie 21.525.000,00 zł, przy czym w zakresie kwoty 18.025.000,00 złotych, zapłata nastąpiła ze środków pochodzących z kredytu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2016, zaś w pozostałym zakresie tj. w kwocie 3.500.000,00 PLN z środków własnych Spółki;

w dniu 29 kwietnia 2016 roku doszło do wydania Spółce zależnej od Emitenta nieruchomości przy ul. Marynarki Polskiej 59 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 103 w Gdańsku.

 

Opisane nieruchomości, o czym Emitent informował w raporcie nr 82/2014 zostaną przeznaczone na cele komercyjne tj. będą wynajmowane przez Spółkę zależną od Emitenta podmiotom trzecim, lub też poddawane adaptacji celem przystosowania ich do świadczenia usług turystycznych, co winno wydatnie przełożyć się na wyniki finansowe Spółki, a co za tym idzie wyniki całej grupy kapitałowej Emitenta.

 

Wartość nabywanych przez Spółkę zależną od Emitenta nieruchomości przekracza 10 %  wartości przychodów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za ostatnie cztery kwartały obrotowe, wobec czego Zarząd Spółki CFI Holding S.A. uznaje je za aktywo znacznej wartości.

 

© 2008 INTAKUS Mapa serwisu Kontakt English version