Home    Raport Bieżący nr 59/2013
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 30 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie Komplementariusza spółki GANT PM spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 7 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z uprawomocnieniem się z dniem 17 sierpnia 2013 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych o zatwierdzeniu układu z wierzycielami przyjętego w postępowaniu upadłościowym Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 51/2013 z 21 sierpnia 2013 roku) nastąpiło poniesienie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 16.121.295,77 zł dzielącej się na łącznie 1.612.129.577 akcji uprawniających do 1.612.129.577 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z czym zmianie uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku zmniejszenia udziału w liczbie głosów do 2,05 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wynoszącego poprzednio 5,87 % głosów.

 

Na mocy z art. 294 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji.

 

Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 33.000.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 33.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 5,87 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

 

W chwili obecnej wobec zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz nadal posiada bezpośrednio 33.000.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących obecnie 2,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 33.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 2,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.