Home    Raport Bieżący nr 58/2014
   Temat:
Odwołanie prokurenta Emitenta

Zarząd Intakus S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 4 września 2014 roku Zarząd Intakus S.A. odwołał prokurę łączną udzieloną Panu Aleksandrowi Bartoszewskiemu.

 

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259).