Home    Raport Bieżący nr 54/2017
   Temat:
Wykonanie umowy przedwstępnej przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku, iż w dniu 12 grudnia 2017 roku otrzymał od Spółki zależnej Emitenta – Central Fund of Immovables (CFI) informację, iż CFI zawarła umowę przyrzeczoną dotyczącą nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem212 (dwieście dwanaście) o obszarze 355 (trzysta pięćdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położonej w Toruniu przy ulicy Szerokiej nr 16 (szesnaście) i Podmurnej nr 53 (pięćdziesiąt trzy) oraz prawo własności budynku biurowego – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00015541/2 oraz opisane prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 213 (dwieście trzynaście) o obszarze 325 (trzysta dwadzieścia pięć) metrów kwadratowych, położonej w Toruniu przy ulicy Szerokiej nr 14 (czternaście) i Podmurnej nr 51 (pięćdziesiąt jeden) oraz prawo własności budynku biurowego – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00002285/5 – w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Zawarcie tej umowy stanowiło zakończenie transakcji nabycia pakietu nieruchomości od Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, o której to transakcji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku
Michał Kawczyński
Wiceprezes Zarządu
Podstawa prawna
Art. 17 MAR