Home    Raport Bieżący nr 52/2013
   Temat:
Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowego porozumienia z bankiem GetIn Noble Bank S.A.

Intakus S.A. (dalej: “Emitent”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2013 roku powziął informację o spełnieniu się warunku zawieszającego określonego w porozumieniu w celu określenia terminu oraz sposobu spłaty przez Spółkę wymagalnego zobowiązania kredytowego zawartego pomiędzy Emitentem a GetIn Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 29/2013 z 30 kwietnia 2013 roku skorygowanym 7 maja 2013 roku, tj. o uprawomocnieniu się postanowienia o zawarciu układu w stosunku do Spółki uwzględniającego przedłożone przez Spółkę propozycje układowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.