Home    Raport Bieżący nr 44/2014
   Temat:
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu

Zarząd Intakus S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (Ustawa o ofercie) od Pana Michała Hebdy (Pełnomocnik), który poinformował, że w dniu 17 czerwca 2014 roku otrzymał od Pana Aleksandra Bachusa działającego jako pełnomocnik spółki pod firmą PHIMAGE LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr), wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypru pod nr HE 297637 (Mocodawca, Akcjonariusz), Akcjonariusza Spółki posiadającego 390.156.133 akcji Spółki, stanowiących 14,53 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,53 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Pełnomocnictwo datowane na dzień 2 czerwca 2014 roku do wykonywania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 18 czerwca 2014 roku (tj. wyłącznie jednego Walnego Zgromadzenia Spółki) wszystkich uprawnień z 372.031.134 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 13,86 % kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 372.031.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,  reprezentujących 13,86 % ogólnej liczby głosów Emitenta, a w szczególności wykonywania wedle uznania prawa głosu wynikającego ze wszystkich akcji.

Przed udzieleniem Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie posiadał oraz aktualnie nie posiada osobiście żadnych akcji Spółki. Dotychczas Pełnomocnik nie reprezentował akcjonariuszy Spółki na Walnych Zgromadzeniach Spółki w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie oraz nie będzie reprezentował w trakcie Zgromadzenia żadnego akcjonariusza w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie z wyjątkiem Mocodawcy.

Aktualnie, na podstawie Pełnomocnictwa, Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania – wedle własnego uznania – prawa głosu z 372.031.134 akcji zwykłych, stanowiących 13,86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 372.031.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 13,86 % ogólnej liczby głosów Spółki. Po wygaśnięciu Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie będzie posiadał akcji Spółki ani nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji Spółki na podstawie innego tytułu. Pełnomocnik nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o ofercie. Pełnomocnik nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz nie istnieją podmioty zależne od Pełnomocnika, które posiadałyby akcje Spółki.