Home    Raport Bieżący nr 42/2014
   Temat:
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu

Zarząd Intakus S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (Ustawa o ofercie) od Pana Adama Kawczyńskiego (Pełnomocnik), który poinformował, że w dniu 17 czerwca 2014 roku otrzymał od Pana Tomasza Brockiego działającego jako upoważniony do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu spółki pod firmą GLOB INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000249750, REGON 100149868 (Mocodawca, Akcjonariusz), Akcjonariusza Spółki posiadającego 250.000.000 akcji Spółki, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,31 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Pełnomocnictwo datowane na dzień 17 czerwca 2014 roku do wykonywania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 18 czerwca 2014 roku (tj. wyłącznie jednego Walnego Zgromadzenia Spółki) wszystkich uprawnień z akcji, a w szczególności wykonywania wedle uznania prawa głosu wynikającego ze wszystkich akcji.

Przed udzieleniem Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie posiadał oraz aktualnie nie posiada osobiście żadnych akcji Spółki. Dotychczas Pełnomocnik nie reprezentował akcjonariuszy Spółki na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz nie będzie reprezentował w trakcie Zgromadzenia żadnego akcjonariusza z wyjątkiem Mocodawcy.

Aktualnie, na podstawie Pełnomocnictwa, Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania – wedle własnego uznania – prawa głosu z 250.000.000 akcji zwykłych, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 250.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 9,31 % ogólnej liczby głosów Spółki. Po wygaśnięciu Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie będzie posiadał akcji Spółki ani nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji Spółki na podstawie innego tytułu. Pełnomocnik nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o ofercie. Pełnomocnik nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz nie istnieją podmioty zależne od Pełnomocnika, które posiadałyby akcje