Home    Raport bieżący nr 16/2016
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

  1. Restata Investments Limited biorąca udział w ZWZA z akcjami dającymi łącznie 368.830 głosów, które stanowiły 54,33 % udziału w głosach na ZWZA oraz 27,47 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 27,47% w ogólnej liczbie głosów;
  1. Andrzej Witkowski biorący udział w ZWZA z akcjami dającymi łącznie 310.000 głosów, które stanowiły 45,66 % udziału w głosach na ZWZA oraz 23,09 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 23,09 % w ogólnej liczbie głosów;

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2016 roku, wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego Spółki.