Home    Raport Bieżący nr 11/2014
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 23 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od spółki RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Gibraltarze (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej z dnia 18 stycznia 2014 roku nabył 250.000.000 (słownie dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, stanowiących 9,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 250.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu)

 

W/w akcje są jedynymi akcjami Spółki posiadanymi aktualnie przez Akcjonariusza. Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.

 

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.