Home    Raport bieżący 4/2020
   Temat:
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:
Raporty roczne:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 – 24 kwietnia 2020 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 – 24 kwietnia 2020 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– za I kwartał 2020 – 15 maja 2020 roku;
– za III kwartał 2020 – 13 listopada 2020 roku;

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– 11 września 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2020 roku kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2020.