Home    Raport bieżący 29/2019
   Temat:
Uzupełnienie Raportu Bieżącego 18/2019

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”) w wykonaniu zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, w nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2019 podaje do publicznej wiadomości, iż:
1. umowa sprzedaży udziałów w Spółce INWEST spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010293, NIP 945186915, REGON: 351606073, została zawarta w dniu 18 czerwca 2019 roku.
Warunek jaki był ustalony w ww. umowie to przedłożenie przez sprzedających Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. wraz z listą obecności z podpisami poświadczonymi przez notariusza wraz z uchwałą, powołującą w skład zarządu Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. Michała Kawczyńskiego, Tomasza Bujaka, Michała Bartczaka.
2. umowy z osobami fizycznymi – akcjonariuszami Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” o których mowa w pkt 2 Raportu bieżącego nr 18/2019 zostały zawarte w dniu 18 czerwca 2019 roku. Warunek jaki był ustalony w ww. umowach to przedłożenie przez sprzedających Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. wraz z listą obecności z podpisami poświadczonymi przez notariusza wraz z uchwałą, powołującą w skład zarządu Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. Michała Kawczyńskiego, Tomasza Bujaka, Michała Bartczaka.