Home    28/2018
   Temat:
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Zbigniewa Rożniata informacje o zmianie stanu posiadania akcji.
Akcjonariusz Zbigniew Rożniata przekazał Emitentowi następujące informacje:
1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
Rejestracja w dniu 2 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu o emisję 2.634.409.900 akcji serii F w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego CFI HOLDING S.A. do kwoty 852.771.219 zł.
2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
Przed powyższym zdarzeniem, 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B i 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji serii C oraz 2.500.000 akcji serii D stanowiących łącznie ok. 7 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 8.152.200 7 % głosów na Walnym Zgromadzeniu i 7% udziału w kapitale zakładowym.
3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Obecnie akcjonariusz posiada 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B i 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji serii C oraz 2.500.000 akcji serii D stanowiących łącznie ok. 0,29 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 8.152.200 0,29 % głosów na Walnym Zgromadzeniu i 0,29 % udziału w kapitale zakładowym.
4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
spółka Progress Invest Limited z siedzibą na Gibraltarze zarejestrowana pod nr 107693, 28 Irish Town Gibraltar w wyniku opisanego wyżej podwyższenia kapitału zakładowego posiada 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji serii D co stanowi ok 1,01 % udziału w kapitale zakładowym spółki i ok 1,01 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Zatem łącznie ze Spółką Progres Invest Limited akcjonariusz posiada łącznie prawo do ok 1,30% głosów na WZA spółki ok 1,30% udziału w kapitale zakładowym.
5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
Nie dotyczy
6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
Nie dotyczy.
7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Wskazano powyże