Home    25/2018
   Temat:
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Spółki Granada Investmets S.A. z siedzibą w Warszawie informację o zmianie stanu posiadania akcji.
Akcjonariusz Granada Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przekazał Emitentowi następujące informacje:
1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
Rejestracja w dniu 2 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu o emisję 2.634.409.900 akcji serii F w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego CFI HOLDING S.A. do kwoty 852.771.219 zł
2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
Przed powyższym zdarzeniem, akcjonariusz nie posiadał akcji CFI Holding S.A.
3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Obecnie akcjonariusz posiada 378.716.350 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów, siedemset szesnaście tysięcy, trzysta pięćdziesiąt) akcji serii F stanowiących łącznie ok 13,76 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do ok 13,76 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych
5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
Nie dotyczy
6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
Nie dotyczy.
7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Wskazano powyże