Home    Raport Bieżący 13/2022
   Temat:
Przewalutowanie przez Spółkę zależną CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. kredytu płynnościowego objętego gwarancją BGK zaciągniętego w Banku w PLN na kredyt denominowany w Euro

Zarząd CFI Holding S.A. (zwaną dalej: “Emitent”, “Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 września 2022 roku, Spółka Zależna CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. (CFI sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi dokonała przewalutowania na walutę denominowaną w Euro (EUR) kredytu płynnościowego z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w polskim złotym w kwocie 27 281 500,00 PLN. Kwota zadłużenia po dokonaniu przewalutowania wynosi na dzień przekazania raportu 5 788 195,11 EUR (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć EUR 11/100) głównie pochodzących ze środków tarczy antykryzysowej Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK, który umożliwia objęcie gwarancją kredytu obrotowego. Zawarta transakcja przewalutowania kredytu na Euro jest kolejnym działaniem dostosowującym politykę przychodów spółek z Grupy Kapitałowej CFI wyliczonej na podstawie wskaźnika denominowanego w EUR.
Raportowane przewalutowanie kredytu zostało również objęte hipoteką, o której mowa w raporcie ESPI nr 12/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie na kwotę do 10 mln zł w postaci hipoteki umownej na nieruchomości objętej KW nr LD1M/00046431/8, która to hipoteka zabezpiecza wszystkie przewalutowane kredyty na euro (EUR).
Dzień Ostatecznej Spłaty Kredytu został ustalony na 28.06.2026 r.
Wszystkie pozostałe postanowienia aneksowanej Umowy, która została objęta przewalutowaniem, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym ESPI: nr 24/2020 z dnia 30.09.2020, w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartych Umów, nie uległy zmianom na skutek zawartego aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów kredytowych.
Na dokonanie powyższej transakcji CFI sp. z o.o uzyskała zgodę poręczyciela, Banku Gospodarstwa Krajowego co de facto oznaczało uzyskanie znowelizowanej gwarancji BGK, o której Spółka informowała we wskazanym powyżej raporcie ESPI dla waluty denominowanej w EUR oraz z wydłużonym okresem gwarancji BGK na cały okres kredytowania.
Zabezpieczenie BGK zapewnia lepsze warunki kredytowania wynikające z przyjęcia gwarancji oraz lepsze warunki zabezpieczenia kredytu – bez konieczności zastawiania składników majątku, co jest możliwe poprzez wnikliwą analizę sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu któremu kredy został udzielony.
Dokonana transakcja przez CFI Sp. z o.o. została podyktowana dostosowaniem osiąganych przez podmiot przychodów w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne platformy sprzedażowe świadczonych usług indeksowanych w Euro. Transakcja przewalutowania ma na celu w dłuższej perspektywie czasu ograniczyć bieżące ryzyko walutowe działalności operacyjnej – segmentu hotelowego świadczonych usług – z uwagi na kształtowanie cen usług hotelarskich w oparciu o walutę bazową Euro stanowiącą podstawę własnych oraz zewnętrznych systemów rezerwacyjnych, którymi zarządza CFI Sp. z o.o. podobnie jak inne krajowe i międzynarodowe sieci hotelowe. Narzucenie w raportowanej Spółce zależnej rygoru ustanawiania ceny przychodów od realnej i możliwej do wyliczenia bazy w Euro (oficjalnej waluty dla 19 krajów UE) oraz przyjmowania należności także w Euro jest konsekwencją długoterminowej polityki dostosowania przychodów do spodziewanego wprowadzenia euro w Polsce co wynika ze zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego oraz stabilnej polityki walutowej. Art. 128 ust. 1 TFUE bowiem stanowi, że banknoty euro są legalnym środkiem płatniczym, , a art. 11 rozporządzenia WE/974/98 stanowi to samo w odniesieniu do monet euro.
Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę.
Raportowana Spółka zależna podobnie jak inne Spółki z Grupy Kapitałowej CFI w szczególności działające w branży hotelarskiej prowadzą dalsze negocjacje w celu dokonania przewalutowania pozostałych kredytów na walutę bazową finansowania w EUR.

(ENGLISH VERSION)

Currency conversion by the subsidiary CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp.z
o.o. a liquidity loan guaranteed by BGK taken out in PLN at the Bank for
a loan denominated in Euro.Management Board of CFI Holding S.A.
(hereinafter referred to as: “Issuer”, “Company”) with its registered
office in Wrocław, announces to the public that on September 2, 2022,
the Subsidiary CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. (CFI sp.z o.o.)
with its registered office in Łódź, converted a liquidity loan with a
guarantee of Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) from Bank Ochrony
Środowiska S.A. to a currency denominated in Euro (EUR). in Polish zloty
in the amount of PLN 27,281,500.00. The amount of the debt after the
conversion is EUR 5 788 195.11 (in words: five million seven hundred
eighty eight thousand one hundred ninety five EUR 11/100), mainly from
the anti-crisis shield of the BGK Liquidity Guarantee Fund, which allows
for the guarantee of the working capital loan . The concluded
transaction of converting the loan into EUR is another measure adjusting
the revenue policy of the companies from the CFI Capital Group,
calculated on the basis of the indicator denominated in EUR.The
reported conversion of the loan was also covered by the mortgage
referred to in the ESPI report No. 12/2022 of August 29, 2022,
constituting an additional security for up to PLN 10 million in the form
of a contractual mortgage on the property covered by KW No. LD1M /
00046431/8, which this mortgage secures all loans converted into euro
(EUR).The day of the final loan repayment was set for June 28, 2026.All
other provisions of the annexed Agreement, which was subject to currency
conversion, about which the Issuer informed in the ESPI Current Report:
No. 24/2020 of 30/09/2020, including securing the Bank’s receivables
under the Agreements concluded, did not change as a result of the annex
concluded and do not diverge from the provisions commonly used for this
type of loan agreements.For the above transaction, CFI sp.z o.o
obtained the consent of the guarantor, Bank Gospodarstwa Krajowego,
which de facto meant obtaining an amended BGK guarantee, about which the
Company informed in the above-mentioned ESPI report for a currency
denominated in EUR and with an extended BGK guarantee period for the
entire loan period.BGK collateral ensures better lending conditions
resulting from the acceptance of the guarantee and better conditions for
securing the loan – without the need to pledge assets, which is possible
through a thorough analysis of the financial and property situation of
the entity to which the loan was granted.The transaction made by CFI
Sp. z o.o. was dictated by the adjustment of the revenues achieved by
the entity on the basis of internal and external sales platforms for the
provided services indexed in Euro. The currency conversion transaction
is aimed at limiting the current currency risk of operating activities –
the hotel segment of the services provided – in the long run, due to the
pricing of hotel services based on the base currency Euro, which is the
basis for own and external booking systems managed by CFI Sp. z o.o.
like other national and international hotel chains. The imposition in
the reporting subsidiary of the rigor of establishing the price of
revenues on the real and calculable base in Euro (the official currency
for 19 EU countries) and accepting receivables also in Euro is a
consequence of the long-term policy of adjusting revenues to the
expected introduction of the euro in Poland, which results from the
obligations arising from the Treaty of Athens and a stable monetary
policy. Art. 128 sec. 1 TFEU states that euro banknotes are legal
tender, and art. 11 of Regulation EC / 974/98 is the same for euro coins.The
interest rate on the loans was determined on an arm’s length basis based
on the EURIBOR rate increased by a margin.The reported subsidiary,
like other companies from the CFI Capital Group, in particular operating
in the hotel industry, conduct further negotiations in order to convert
the remaining loans into the base currency of the financing in EUR.