Home    Raport Bieżący 6/2022
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej.

Zarząd CFI Holding S.A. (zwana dalej: “Spółka, “Emitent”), działając na podstawie § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 757 (“Rozporządzenie”), przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z § 12 pkt 4a Statutu Spółki, w dniu 6 maja 2022 roku powołała w skład Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Henryka Tadeusza Czarneckiego – celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z rezygnacją Pana Marka Kownackiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 4/2022.

Pan Henryk Tadeusz Czarnecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a ponadto nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej dla Emitenta osobie prawnej jako członek organu.

Nowo powołany członek Rady nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Henryk Tadeusz Czarnecki spełnia kryteria niezależności określone art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również wymogi dla członków komitetu audytu, określone art. 129 ust. 5 wskazanej ustawy.

Informacja o karierze zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

CV Pana Henryka Tadeusza Czarneckiego.pdf