Home    Raport Bieżący 4/2022
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej również: „Emitent”, “Spółka”) zawiadamia, że w dniu 16 marca 2022 roku, do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Marka Kownackiego w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym.

Pan Marek Kownacki nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Markowi Kownackiemu za dotychczasową współpracę, w tym poświęcenie i zaangażowanie w działalność Emitenta