Home    Raport Bieżący nr 9/2016
   Temat:
Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2016 roku i zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. na dzień 29 czerwca 2016

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd CFI HOLDING S.A.(dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 19 maja 2016 roku ogłaszając zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, błędnie wskazał datę zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2016 roku oraz godzinę zgromadzenia. Powinno się ono odbyć w dniu 29 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00.

 

W związku z powyższym, zarząd odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 11 czerwca 2016 roku na godzinę 16 oraz działając na podstawie art. 398 i 399 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej K.s.h), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz. 10:00 które odbędzie się we Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 33/1.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawiera załącznik do niniejszego raportu.

 

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku.

 

załączniki