Home    Raport Bieżący nr 5/2011
   Temat:
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Zgodnie z art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd INTAKUS SA przesyła wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. Raporty bieżące:
1.RB nr 1/2010 z dnia 28.01.2010 – terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.
2. RB nr 2/2010 z dnia 25.02.2010 – pozew o rozwiązanie umów użytkowania wieczystego gruntu.
3. RB nr 3/2010 z dnia 8.03.2010 – rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego.
4. RB nr 4/2010 z dnia 12.03.2010 – zawarcie znaczącej umowy.
5. RB nr 5/2010 z dnia 18.03.2010 – zawarcie znaczącej umowy.
6. RB nr 6/2010 z dnia 23.03.2010 – rejestracja akcji serii C w KDPW.
7. RB nr 7/2010 z dnia 24.03.2010 – wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu
8. RB nr 8/2010 z dnia 25.03.2010 – wykaz informacji przekazanych w roku 2009.
9. RB nr 9/2010 z dnia 26.03.2010 – rejestracja akcji serii D w KDPW.
10. RB nr 10/2010 z dnia 14.05.2010 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
11. RB nr 11/2010 z dnia 14.05.2010 – projekty uchwał ZWZA.
12. RB nr 12/2010 z dnia 7.06.2010 – wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA.
13. RB nr 13/2010 z dnia 8.06.2010 – załączniki do projektów uchwał na ZWZA.
14. RB nr 14/2010 z dnia 9.06.2010 – zawarcie znaczącej umowy.
15. RB nr 15/2010 z dnia 10.06.2010 – wykaz akcjonariuszy na ZWZA w dniu 9.06.2010 r.
16. RB nr 16/2010 z dnia 10.06.2010 – uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 9.06.2010 r.
17. RB nr 17/2010 z dnia 10.06.2010 – odwołanie osoby nadzorującej.
18. RB nr 18/2010 z dnia 10.06.2010 – powołanie osoby nadzorującej.
19. RB nr 19/2010 z dnia 11.06.2010 – zawarcie znaczącej umowy.
20. RB nr 20/2010 z dnia 21.06.2010 – zawarcie umowy o animację akcji
21. RB nr 21/2010 z dnia 5.07.2010 – nabycie akcji przez Panią Iwonę Kubicz Ludkowską.
22. RB nr 22/2010 z dnia 8.07.2010 – zmiana stanu posiadania akcji.
23. RB nr 23/2010 z dnia 8.07.2010 – wybór biegłego rewidenta.
24. RB nr 24/2010 z dnia 23.11.2010 – zawarcie znaczącej umowy.
25. RB nr 25/2010 z dnia 22.12.2010 – zawarcie znaczącej umowy.

 

Raporty okresowe:
1. Jednostkowy raport roczny za 2009 rok z dnia 22 marca 2010 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok z dnia 22 marca 2010 r.
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 roku z dnia 14 maja 2010 r.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku z dnia 31 sierpnia 2010 r.
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku z dnia 15 listopada 2010 r.

 

Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne w siedzibie Emitenta we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 131 oraz na stronie internetowej www.intakus.pl