Home    Raport Bieżący nr 34/2011
   Temat:
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o roboty budowlane.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku zawarł aneks nr 3 do umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa zawartej w dniu 8.06.2010 r. z GANT PM sp. z o.o. PRZYLESIE S.K.A., jako Inwestorem, której przedmiotem jest wykonanie dwóch budynków (budynku F i budynku H) zlokalizowanych w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmotoryzowanej wraz z wszelkimi niezbędnymi przyłączami oraz niezbędnym odcinkiem drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów zieleni. Na mocy aneksu nr 3 Strony rozszerzyły zakres robót budowlanych o dwa dodatkowe budynki oznaczone literami G i E wraz z kompletną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami i miejscami parkingowymi. W związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych, wynagrodzenie Emitenta zostało zwiększone o kwotę 9.862.395,34 zł netto do łącznej wartości 17.495.720,18 złotych netto. Terminy zakończenia robót, na mocy aneksu zostały określone: dla budynków F i H na dzień 31.08.2011 r., a dla budynków G i E na dzień 31.08.2012 r. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Emitent informował o zawarciu umowy o roboty budowlane z GANT PM sp. z o.o. PRZYLESIE S.K.A. raportem bieżącym numer 14/2010 z dnia 9.06.2010 r.

Kryterium uznania aneksu do umowy o roboty budowlane za znaczącą umowę jest fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.