Home    Raport Bieżący nr 33/2011
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 2 września 2011 roku Emitent zawarł z Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu (dalej „Bank”), umowę kredytu gospodarczego inwestycyjnego na kwotę 2.000.000,00 PLN. Kredyt zostanie przeznaczony na refinansowanie poniesionych nakładów oraz finansowanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia polegającego na realizacji budowy dwóch domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej oraz sześciu segmentów w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji „Osiedle Słowiańskie” realizowanej na nieruchomości położonej w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej oraz na pokrycie prowizji bankowej i kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń. Termin ostatecznej spłaty kredytu określony został do dnia 30 stycznia 2014 roku. Prawnymi zabezpieczeniami spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu są: hipoteka umowna na rzecz Banku do kwoty 4.000.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja oraz na drugiej nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest Emitent; oświadczenie o poddaniu się egzekucji z bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić do kwoty zadłużenia, nie przekraczającej pięciokrotności kwoty zaciągniętego kredytu; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, uprawniającą Bank do jego wypełnienia na sumę wekslową obejmującą wszelkie wierzytelności Banku powstałe z tytułu udzielonego kredytu; poręczenie cywilne złożone przez Spółdzielczą Grupę Kapitałową z siedzibą w Poznaniu do kwoty 400.000,00 PLN kapitału kredytu. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość umowy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.