Home    Raport bieżący nr 27/2017
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (Emitent) informuje, że spółka zależna od Emitenta, tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (CFI), w dniu 29 czerwca 2017 roku zawarła z Bankiem – Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie al. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa (Bank) umowę Pożyczki Hipotecznej nr 700026450115 (Umowa)

Na mocy postanowień umowy Bank udzielił Emitentowi Pożyczki w kwocie 14.400.000 zł (czternaście milionów czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finasowanie działalności gospodarczej, w szczególności na:

i. Prowizję za udzielenie pożyczki oraz opłatę za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku pomocniczego zablokowanego.

ii. Spłatę zobowiązania Emitenta z tytułu Kredytu Inwestycyjnego MSP, Umowa nr 721020115600007996 0034 0935 z dnia 5.11.2013 i umowa przestąpienia do długu z dnia 02.12.2015 wraz późniejszymi zmianami w PKO BP SA, zaciągniętymi na zakup Centrum Szkoleniowego Falenty

iii. Bieżące nakłady inwestycyjne Emitenta

Pożyczka została udzielona na okres od dnia 29.06.2017 do dnia 28.06.2027.

Strony ustaliły następuje zabezpieczenie spłaty pożyczki:

i. Weksel in blanco

ii. Pełnomocnictwo do dysponowanie rachunkami Emitenta w Banku

iii. Nieruchomość położona w miejscowości Falenty Gmina Raszyn – Centrum Szkoleniowe Falenty

iv. Polisa ubezpieczeniowa wskazanej nieruchomości na kwotę nie mniejszą niż 14.400.000 zł

v. Oświadczanie o dobrowolnym podaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc

vi. Blokada środków na rachunku bankowym pomocniczym Emitenta w Banku, który zostanie otwarty do obsługi Pożyczki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków udzielenia pożyczek hipotecznych przez banki.

Jednocześnie Emitent informuję, że wartość transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.