Home    Raport bieżący nr 24/2017
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CFI HOLDING S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się Sali Konferencyjnej Boutique Hotel’s w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź (sala konferencyjna 1 piętro).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku.

załączniki