Home    Raport Bieżący nr 14/2011
   Temat:
Stan posiadania akcji przez FORUM TFI S.A.

Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2011 r. otrzymał zawiadomienie od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., iż w dniu 11 maja 2011 roku GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI S.A., otrzymał od spółki zależnej GANT PM sp. z o.o. 7 S.K.A., zwanej dalej „Spółką”, zawiadomienie iż w związku z nabyciem przez Spółkę 80.000 akcji imiennych serii A oraz 1.240.000 akcji imiennych serii B spółki INTAKUS S.A., udział Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. przekroczył 5%. Przed pośrednim nabyciem przedmiotowych akcji INTAKUS S.A., GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI S.A., jako podmiot dominujący Spółki nie posiadał ani bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji INTAKUS S.A. Aktualnie GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI S.A. posiada 1.320.000 akcji spółki INTAKUS S.A., co stanowi 5,87 % udziału w kapitale zakładowym spółki INTAKUS S.A. i daje prawo do 2.640.000 głosów stanowiących 8,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI S.A. poinformował, iż zgodnie z informacjami posiadanymi przez GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jedynym podmiotem zależnym od GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który posiada akcje INTAKUS S.A. jest Spółka. GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI S.A. poinformował, iż z posiadanych informacji wynika, iż Spółka nie jest stroną porozumienia, którego przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki INTAKUS S.A.