Home    Raport Bieżący nr 13/2011
   Temat:
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego INTAKUS S.A. za rok 2010 – oczywista omyłka pisarska .

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w opublikowanym w dniu 21 marca 2011 roku skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym INTAKUS S.A. za rok 2010, wystąpiła omyłka pisarska. W nocie nr 45 do powyższego sprawozdania, w części dotyczącej ryzyk stopy procentowej, w tabeli przedstawiającej wrażliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie możliwe zmiany stóp procentowych, Emitent omyłkowo oznaczył wartości liczbowe znakami (-) w górnych trzech wierszach tabeli oraz znakami (+) w dolnych trzech wierszach w tabeli. W efekcie z tabeli wynikało, iż zmniejszenie oprocentowania kredytów miało ujemny wpływ na wynik finansowy brutto, natomiast zwiększenie oprocentowania kredytów miało dodatni wpływ na wynik finansowy brutto. Winno być odwrotnie, to jest zmniejszenie oprocentowania kredytów miało dodatni wpływ na wynik finansowy brutto, natomiast zwiększenie oprocentowania kredytów miało ujemny wpływ na wynik finansowy brutto. Skorygowana nota nr 45 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Emitent jednocześnie informuje, że powstała omyłka pisarska opublikowanej noty ma charakter wyłącznie redakcyjny i nie ma wpływu na wyniki finansowe INTAKUS S.A. za rok obrotowy 2010. Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

 

Korekta noty nr 45.