Home    Raport Bieżący 15/2019
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku, spółka zależna od Emitenta tj. „Central Fund of Immovables” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zawarła umowę Kredytu Nieodnawialnego w kwocie 23.000.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych) z Bankiem posiadającym siedzibę w Polsce, na okres od czerwca 2019 roku do czerwca 2034 roku.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.
Przeznaczeniem kredytu jest refinansowanie – spłata zawartych i czynnych umów kredytowych zaciągniętych przez Spółkę zależną od Emitenta w innych bankach oraz refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Pierwsza transza kredytu – przeznaczona zostanie na spłatę umów kredytowych, jakie spółka zależna od emitenta ma w innych bankach, przy czym uruchomienie – wypłata transzy nastąpi po przedstawieniu przez banki aktualnie finansujące spółkę zależną od emitenta aktualnego zaświadczenia o saldzie kredytowym oraz zobowiązania do zwolnienia wszelkich ustanowionych zabezpieczeń kredytowych po spłacie – refinansowaniu kredytu.
Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą:
a) pełnomocnictwo udzielone bankowi do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym i na innych rachunkach kredytobiorcy w banku;
b) weksel in blanco Spółki zależnej od Emitenta z deklaracją wekslową;
c) oświadczenie Spółki zależnej od Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego;
d) hipoteka łączna do kwoty 34.500.000 PLN ustanowiona na nieruchomościach Spółki zależnej od Emitenta położonych w Łodzi: LD1M/00088076/7, LD1M/00087588/2 oraz Bytomiu: KA1Y/00011882/9, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości;
e) zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach kredytobiorcy prowadzonych w banku;
f) przelew wierzytelności handlowych z tytułu umów najmu dotyczących lokali znajdujący się w nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.
Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.