Home    Raport Bieżący 1/2021
   Temat:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki “CFI Holding” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) par 1 k.s.h, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 8 lutego 2021 roku na godz. 16.00, które odbędzie się w Łodzi, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkeiwicza 33/1, 90-114 Łódź, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, jak również w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.02.2021 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce “CFI Holding” S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CFI HOLDING NA DZIEŃ 8.02.2021 roku.pdf

Projekty uchwał NWZ CFI Holding S.A. zwołanego na dzień 8.02.2021 roku.pdf

Formularz pełnomocnictwa na NWZ CFI Holding S.A. zwołane na dzień 8.02.2021 roku.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji CFI HOLDING SA na dzień 11.01.2021.pd